ZAVŘÍT MENU

zázraky

Přirozeným způsobem nevysvětlené jevy.

Nejstarší vyprávění o zázracích zachytil českobudějovický farář V. Hayder u příležitosti tzv. jubilejního roku 1500. K řadě zázraků došlo přímo v Českých Budějovicích v polovině 17. století. Místní občané se s prosbou o pomoc při těžkých onemocněních, porodu či v případech osobního nebezpečí obraceli v modlitbách k obrazu Panny Marie Budějovické v kostele dominikánského konventu. Uzdravení nebo vyváznutí z nebezpečí pak považovali za zázraky. Roku 1664 veřejný notář a městský písař Adam Hoffmann zaprotokoloval celkem 98 těchto zázračných případů, které se udály 1661—1664. Jejich případy zařadil M. Schichellius do své publikace Puteus aquarum viventium, která vyšla 1665 k 400. výročí založení dominikánského konventu v Českých Budějovicích a k oslavě jeho mariánského obrazu. Další milosti zázračného obrazu z 1656—1744 byly podle vylíčení uzdravených prosebníků otištěny v knize Erneuerter alter Gnaden-Brunn oder das wunderbare Gnaden-Bild, vydané k 500. jubileu kláštera. Ze 40.—60. let 18. století je doloženo několik zázraků např. v kronice kapucínského konventu u kostela svaté Anny. Zázračná uzdravení či ochranu polí před krupobitím připisuje řádový kronikář červenému korálu svaté Jany, další zázraky v kronice jsou připisovány zásahům Panny Marie či svatého Antonína.

Zmínky o zázračných uzdraveních přičiněním Panny Marie Budějovické zaznamenal rovněž kronikář českobudějovické koleje redemptoristů ještě na konci 19. století. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

poutě a procesí 

AUTOŘI:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.
Karel Pletzer

LITERATURA:
  •      ČERNÝ, Jiří. Poutní místa Českobudějovicka a Novohradska: Českobudějovicko, Hlubocko, Lišovsko, Novohradsko, Trhosvinensko, Vltavotýnsko. Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2004. 199 s. ISBN 80-86829-03-0.

    [s. 24—26.]
  •      PLETZER, Karel. Spisek českobudějovického faráře dr. Václava Haydera o zázracích v roce 1500. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1966, roč. 35, s. 71—78. ISSN 0323-004X.

    [s. 71—78.]
  •      SKALA, Ladislav. Významné osobnosti českého zemědělství. Vyd. 1. Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 1992. 108 s. ISBN 80-209-0238-4.

  •      Národní archiv, Řád kapucínů, Historia Domestica conventus Budvicensis ad Sanctam Annam 1614—1785, inv. č. 173, kart. 311, sign. Budějovice E.

  •      Národní archiv v Praze, fond Řád redemptoristů České Budějovice, Kronika koleje redemptoristů, sv. I-IV, 1885—1930.