ZAVŘÍT MENU

společnosti, kluby a řády

Ezoterická, eticko-mystická, filantropická a charitativní sdružení a hnutí s pevnými pravidly či rituály, v současnosti zpravidla veřejně činná.

Nejstarším takovým společenstvím působícím v Českých Budějovicích byli martinisté. Martinistický řád či řád Vyšších Neznámých založili 1768 ve Francii vyznavači ezoterického učení francouzského filozofa Louise Cloude de Saint-Martina (1743—1803). Základem učení martinistů navazujících na svobodné zednářství je syntéza ezoterického křesťanství, hermetismu, novoplatonismu a vúdú. Po vzoru zednářů se také martinisté sdružovali do lóží. První českou lóži založil 1895 v Českých Budějovicích baron Adolf Leonhardi ze Stráže nad Nežárkou (1856—1908). Českobudějovická lóže, která se stala tzv. lóží mateřskou s právem zakládat další lóže v českých zemích, měla název U Modré hvězdy a její členové se scházeli ke schůzkám ve stejnojmenném hostinci, který stával na rohu Mánesovy ulice Lidické třídy. Lóže měla 10 členů, převážně z Českých Budějovic. Členem lóže byl též Julius Zeyer (1841—1901). Před první světovou válkou se českobudějovická lóže rozpadla a centrum martinistického řádu se přesunulo do Prahy.

O počátcích působení svobodných zednářů v Českých Budějovicích nejsou k dispozici ověřitelné údaje. Učení tohoto neveřejného a uzavřeného společenství nezávislých mužů těšících se dobré pověsti je univerzalistické a lze je označit jako humanistický synkretismus, který si za cíl klade pěstování ušlechtilého smýšlení, humanity a světoobčanství. Nejpozději od 20.—30. let 20. století zahájily ve městě svoji činnost zednářské lóže, pracujících pod záštitou různých obediencí. Jejich členové se slučovali na národnostním principu. Německy mluvící členy sdružovala lóže Fiat Lux, která byla zaštítěna německou velkolóží Lessing zu den drei Ringen v Praze. Český charakter měla lóže Petr Chelčický, která patrně vznikla ze staršího stejnojmenného zednářského kroužku pracujícího pod patronací plzeňské lóže Josef Dobrovský. Lóži zastřešovala Národní veliká lóže československá v Praze. Členové se scházeli k pravidelným pátečním nebo pondělním schůzkám v kavárně U Volbrechtů. Do 1939 byly zřejmě ve městě činné i dvě lóže židovské. Lóže Alliance, která podle neověřitelných údajů sdružovala až 104 členů, byla součástí mezinárodní organizace Independent Order’ B’nai B’rith, členové lóže se měli údajně scházet v restauraci Metropol. Lóže České Budějovice, která tvořila článek organizace Bruderbund Societé, byla pojmenována podle svého sídla. Činnost všech zednářských sdružení byla násilně zastavena 1939—19451948—1989, po 1989 nebyla činnost zednářů ve městě obnovena.

Svobodnému zednářství je rovněž blízké mezinárodní sdružení Rotary International. Hnutí založené 1905 Paulem Percym Harrisem (1868—1947) v americkém Chicagu sdružuje především přední reprezentanty průmyslových, obchodních a finančních kruhů; ve své činnosti klade důraz na sociální službu, etiku podnikání, vzájemné pochopení, dobrou vůli ve službách humanity a míru. Rotary klub České Budějovice byl založen v květnu 1927 jako jeden z prvních klubů v tehdejším Československu, prvním prezidentem klubu se stal starosta města Albín Dlouhý (1884—1958). Koncem 30. let měl kolem 30 členů, kteří se scházeli v kavárně U Volbrechtů. Činnost klubu byla po přerušení během nacistické okupace dočasně obnovena v 1945—1948, podruhé byl klub českobudějovických rotariánů obnoven 1990. V současnosti má na čtyři desítky členů, k jeho hlavním aktivitám patří podpora centra zdravotně postižených dětí Arpida, podpora talentovaných studentů, kulturních akcí apod. Členské schůzky rotariánů se konají v Malém pivovaru ulici Karla IV. č. 8—10.

Podobné cíle a principy zastává i největší celosvětová dobrovolnická a humanitární asociace Lions Clubs International, založená 1917 v Chicagu Malvinem Jonesem (1879—1961). V Českých Budějovicích působí od konce 1990 jeden z celkem 25 českých klubů tohoto společenství. Ve své činnosti se zaměřuje na získávání finančních prostředků na podporu charitativních projektů (např. na vzdělávání zrakově a sluchově postižených či tělesně postižených sportovců); má asi tři desítky členů a schází se každé 1. a 3. úterý v měsíci v hotelu Klika Hroznové ulici č. 25.

Ženskou obdobou klubů Rotary či Lions je celosvětová organizace Zonta International sdružující ženy zastávající výkonné funkce. Tato společnost, usilující o zlepšení postavení žen a dětí, byla založena 1919 v Buffalu (stát New York) Marian de Forestovou (1864—1935). V polovině roku 1991 vznikl Zonta klub Praha, sdružující i českobudějovické členky. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

kostel Růžencové Panny Marie    |   U Modré hvězdy 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

DALŠÍ AUTOŘI:
prof. PhDr. Milan Nakonečný Ph.D.
Mgr. Juraj Thoma

LITERATURA:
  •      VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.

    [s. 158—163, s. 214—218.]
  •      Úvodní stránka Rotary. Rotary International District 2240, Česká republika a Slovenská republika. [online]. © 2008 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z:http://www.rotary2240.org/

  •      Lionské hnutí v České republice a Slovenské republice. Lions clubs international / distrikt 122. [online]. © 2012 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z:http://www.lci-d122.org/

  •      Co je Zonta International. Zonta Klub Praha Bohemia. [online]. © 2015 [cit. 2015-06-04]. Dostupné z: http://www.zontapraha.cz/