ZAVŘÍT MENU

stromy památné

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny, popř. stromořadí, chráněné z hlediska stáří, růstových rozměrů, kulturně historického významu či druhové vzácnosti.

Památné stromy je zákonem zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Před nepříznivými vlivy z okolí jsou zabezpečeny minimálním zákonným ochranným pásmem, jež má tvar kruhu o poloměru desetkrát větším, než je průměr kmene ve výši 130 cm a v němž není dovolena žádná činnost škodlivá pro strom . Na území Českých Budějovic není mnoho starých a mimořádně mohutných stromových jedinců. Jako památné stromy jsou k roku 2014 chráněny:

1. lípa malolistá, obvod 660 cm, výška 22 m, stáří asi 350 let, torzo kmene se třemi vzpřímenými mohutnými větvemi na Sokolském ostrově;

2. buk lesní červenolistý (kultivar Atropurpurea), obvod 348 cm, výška 26 m, stáří asi 100 let, zahrada domu v Budovcově ulici;

3. jinan dvoulaločný, obvod 308 cm, výška 26 m, stáří asi 170 let, rajská zahrada dominikánského konventu;

4. jinan dvoulaločný, obvod 219 cm, výška 18 m, stáří 100 let, samčí exemplář, areál Lannovy loděnice;

5. dub letní, obvod 560 cm, výška 28 m, stáří 250—300 let, kmen s velkou otevřenou přízemní dutinou, levý břeh Malše naproti Tůním U Špačků;

6. dub letní, obvod 465 cm, výška 33 m, stáří asi 200—250 let, pravý břeh Malše jižně od Červeného dvora;

7. dub letní, obvod 470 cm, výška 24 m, stáří asi 200—250 let, pravý břeh Vltavy u městské čistírny odpadních vod, v katastru obce Hrdějovice;

8. dub letní, obvod 450 cm, výška 28 m, stáří asi 250 let, u bývalé bašty pod hrází Starohaklovského rybníka;

9. lípa malolistá, obvod 430 cm, výška 24 m, stáří 200 let, u kapličky před bývalou školou v centru osady Třebotovice.

Mimoto je v Českých Budějovicích evidována řada dalších významných stromů, skupin či stromořadí, které jsou většinou součástí větších porostů, např.: platan javorolistý (2 stromy v parku Háječek, 4 stromy v parku Na Sadech, obvody kmenů až 290 cm), lípa malolistá dub letní (větší počet jedinců v městských sadech, v porostech u Malše blízko Červeného dvora, u dvora Suchomel a jinde, s obvody až 360 cm), buk lesní (1 strom u zimního stadionu, obvod 270 cm), vrba smuteční (větší počet jedinců na Dlouhé louce, ve Stromovce i jinde, s obvody až 350 cm), topol bílý (několik stromů na Dlouhé louce s obvody kmenů až 320 cm), katalpa trubačovitá (1 strom u školy v Grünwaldově ulici, dvojkmen, 3 stromy v zahradě u Zlaté stoky na severním okraji Stromovky), korkovník amurský (1 strom u hvězdárny a planetária v parku Háječek, dvojkmen s obvody 75—110 cm), jeřáb prostřední (1 strom u hvězdárny a planetária, obvod 190 cm, svého druhu velmi mohutný jedinec), jedlovec kanadský (1 strom s obvodem 135 cm tamtéž), jedle kavkazská (1 strom u zimního stadionu, obvod 170 cm), borovice vejmutovka (z několika mohutných exemplářů na Sokolském ostrově, s obvody až 270 cm zůstaly po povodni 2002 dva poslední v kritickém stavu), dřezovec trojtrnný (1 strom v parku Na Sadech, obvod 215 cm), líska turecká (1 strom v parku Na Sadech, obvod 190 cm, u tohoto druhu v našich podmínkách výjimečná dimenze, nicméně dřevina je v kritickém stavu). 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

parky a zahrady 

AUTOR:
Mgr. Josef Albrecht

LITERATURA:
  •      PAVLÁTOVÁ, Marie a kol. Zahrady a parky jižních Čech. 1. vyd. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2004. 415 s. ISBN 80-902910-6-6. 

    [s. 55—69.]
  •      GERGEL, Jiří, ŠÁMAL, Vladimír, ALBRECHT, Josef a NĚMCOVÁ, Zdena. Památné stromy na Českobudějovicku. České Budějovice: Magistrát města České Budějovice, 2004, 6 s. a 67 listů.