ZAVŘÍT MENU

Český politický spolek

Politická korporace budějovických Čechů, zabývající se organizováním předvolebních kampaní, péčí o české školství, podáváním petic na ochranu práva k zákonodárným sborům, pořádáním politických schůzí, vedením statistiky o voličské základně a výběrem kandidátů k volbám do zastupitelských sborů.

Na ustavující schůzi 13. 4. 1871 byl předsedou spolku zvolen A. Vokáč, ve výboru pracovali mj. V. Grünwald, F. Hromada a A. Zátka. Počet organizovaných členů nepřesáhl číslo 150. Schůze se konaly střídavě v Besedě českobudějovické, Záložně českobudějovické či v domě A. Zátky v Krajinské třídě. Po vzniku Národní rady Čechů českobudějovických, která převzala velkou část působnosti Českého politického spolku, jeho význam postupně upadal.

O zániku spolku se nedochovaly žádné zprávy, aktivní účast na politickém dění ve městě je však doložitelná ještě před 1914. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

politické poměry    |   spolky a sdružení 

AUTOR:
Mgr. Leoš Nikrmajer

LITERATURA:
  •      PECHA, Miloslav. Vznik a účel Českého politického spolku v Budějovicích roku 1871. In: Jihočeský sborník historický. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1984, roč. 53, č. 3, s. 157—162. ISSN 0323-004X.

  •      PECHA, Miloslav. Státní převrat v říjnu 1918 v Českých Budějovicích: předpoklady, průběh a význam. 1. vyd. České Budějovice: Studio Gabreta, 1999. 185 s., [6] s. obr. příl. ISBN 80-238-4734-1.

  •      ZEITHAMMER, Leopold M. České Budějovice a okolí: přírodní, národohospodářské, kulturní a národnostní poměry, dějiny jakož i staré stavitelské a jiné památky. České Budějovice: Leopold M. Zeithammer, 1904. XVIII, 274 s., [6] s. obr. příl.

    [s. 154—156.]
  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Český politický spolek v Českých Budějovicích.