ZAVŘÍT MENU

Sdružení zdravotně postižených

Organizace sdružující a podporující osoby s trvalou zdravotní vadou.

Jako první organizace tohoto druhu byl v Českých Budějovicích 1872 založen česko-německý Spolek diecesního ústavu pro hluchoněmé Jirsík. Před první světovou válkou vznikly Starobní a invalidní podpůrný spolek českých mistrů a živnostníků, místní skupina německého spolku pro péči o slepce Deutsche Blindenfürsorge a odbočka Českého pomocného zemského spolku pro nemocné plicními chorobami. Její německý protějšek tvořil Zweigverein des deutschen Landeshilfsvereines für Lungenkranke in Böhmen. V období první republiky existovala ve městě také místní skupina Svazu státních zaměstnanců a invalidů a jihočeský odbor Zemského spolku pro péči o hluché.

Tyto organizace nahradil po druhé světové válce Svaz československých invalidů, reorganizovaný 1965 na Svaz invalidů, který v různých obměnách názvu ukončil svou činnost jako jednotná organizace invalidů 1992. Nástupnickou organizací se stal na území okresu okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v Českých Budějovicích, jehož součástí bylo na území města Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci. Členy sdružení byly Svaz tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz nevidomých a slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Sdružení mentálně postižených, Sdružení pro život a životní prostředí zdravotně postižených. Okresní výbor S. z. p. sídlil v Biskupské ulici č. 2. Pro zdravotně postižené byly vytvořeny pracovní příležitosti ve Výrobním družstvu invalidů. S. z. p. bylo členem Volného sdružení neziskových organizací.

K další organizační změně došlo 2002 vznikem Centra služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, jež provozovalo jednotlivá centra pro sociální pomoc. Ostatní organizace ve S. z. p. působí jako samostatné a provozují sociální a zájmovou činnost. Roku 2003 vzniklo Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje se sídlem v Staroměstské ulici a s pracovišti v jednotlivých okresech, která organizují na profesionální úrovni sociální služby v regionu. Centrum nemá členskou základnu a jeho zakladatelem je Národní rada zdravotně postižených, Svaz tělesně postižených, Svaz neslyšících a nedoslýchavých a Sdružení pro život a životní prostředí zdravotně postižených.

Jednotliví zdravotně postižení občané se pak na území města organizují podle druhu postižení do specifických sdružení nebo navštěvují odborná pracoviště, jimiž jsou např. Svaz diabetiků, ROSKA, Společnost pro ranou péči, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením, Dětské centrum Arpida , Tyflokabinet, Městská charita, Denní stacionář pro psychicky nemocné Domino, Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, Dětský stacionář Světluška, KONÍK, Tyfloservis či Klub Parkinson. Sportovní, kulturní a sociální činností se zabývá Centrum zdravotně postižených

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Diecézní charita    |   sociální péče