ZAVŘÍT MENU

Grubhoffer Libor

biolog, pátý rektor Jihočeské univerzity (2012—2016)

* 30.  4.  1957, Polička

V roce 1981 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biochemie, o rok později získal tamtéž titul RNDr. a v roce 1987 na základě obhajoby disertační práce Studium antigenních struktur viru parotitidy (Paramyxoviridae) a možností jejich praktického využití v Mikrobiologickém ústavu Československé akademie věd mu byla udělena hodnost CSc., roku 1997 získal pedagogicko-vědeckou hodnost docent a 2001 byl jmenován profesorem, obojí v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika na Biologické fakultě Jihočeské univerzity.
Odborně se věnuje především biochemii a molekulární biologii/ekologii vektorů a patogenů  (klíšťata a jimi přenášení původci infekčních onemocnění lidí a zvířat – virus klíšťové encefalitidy; spirochéty lymské boreliózy; ehrlichie/anaplasmy). Je autorem přibližně 250 vědeckých sdělení na konferencích a časopiseckých studií v  domácích a zejména zahraničních odborných časopisech, přednášel či se podílel na výzkumu na univerzitách v USA, Skotsku, Belgii a Švédsku. Byl řešitelem či spoluřešitelem několika desítek vědeckých projektů, působí též jako člen řady vědeckých grémií a redakčních rad odborných periodik domácích i zahraničních. 
Od roku 1986 pracoval jako vědecký pracovník v arbovirologické laboratoři (oddělení přírodních ohnisek nákaz) Parazitologického ústavu ČSAV v Českých Budějovicích. V letech 1990—1991 se podílel na založení Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V letech 1994—2002 byl ředitelem Parazitologického ústavu Akademie věd České republiky ČR2001—2004 prorektorem Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy. V letech 2004—2011 působil jako děkan Biologické fakulty, resp. od 1. 8. 2007 Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. V lednu 2012 byl zvolen rektorem Jihočeské univerzity, na přelomu 2015 a 2016 se neúspěšně ucházel o druhé funkční období. V roce 2009 mu bylo uděleno ocenění primátora Statutárního města České Budějovice Za zásluhy o město v oblasti vědy a školství; 2016 mu byl udělen čestný titul Doctor of Science Arizonské university v Tusconu za celoživotní inspirující výzkum v oblasti přírodních věd, zlepšování infrastruktury potřebné pro vědu a výzkum a rozvoj nových studijních programů.​

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      CV_Grubhoffer.pdf — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty-novinky/cv_grubhoffer-1.pdf/view

  •      Bývalému rektorovi JU Liboru Grubhofferovi byl udělen čestný titul Doctor of Science — Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [online]. Copyright © Copyright 2019 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích [cit. 23.05.2019]. Dostupné z: http://www.jcu.cz/o-univerzite/aktuality/byvalemu-rektorovi-ju-liboru-grubhofferovi-byl-udelen-cestny-titul-doctor-of-science