ZAVŘÍT MENU

údolní terasa

Nejmladší říční terasa zastoupená na území Českých Budějovic, důležitý prvek geologické stavby podloží města, který výrazně ovlivňuje tvar jeho terénu.

Údolní terasa je utvářena říčními nánosy na samém dně údolí. Jsou to ulehlé písčité štěrky s hojnými valouny odolných krystalických hornin, zvláště granulitu, amfibolitu, kvarcitu a žilných granitoidů. Méně jsou zastoupeny valouny křemene, jemnější složku, vyplňující mezery mezi valouny, tvoří nestejnozrnné písky a jíly. V podloží údolní terasy se nacházejí třetihorní a druhohorní sedimenty. Mocnost údolní terasy na území města činí v průměru 5—7 m, vyvinuta je v šířce asi 1 km kolem řek Vltavy Malše, které v ní mají zahloubena svá koryta. Z geomorfologického hlediska vytváří údolní terasu rovinný reliéf. Na písčitých štěrcích údolní terasy je založena značná část města, např. Pražské sídliště.

Povrch údolní terasy pokrývá až 1 m mocná vrstva nivní hlíny, šedohnědé jemně písčité hlíny, naplavené při povodních. Její původ je antropogenní, pochází ze splachů zemědělské půdy. V nivní hlíně se často vyskytují drobné valounky modrozelené sklářské strusky, splavené z horní části povodí obou řek. 

AUTOR:
RNDr. Václav Novák

LITERATURA:
  •      DOMÁCÍ, Luděk. Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČSSR 1:25 000. 32-221, České Budějovice. Vyd. 1. Praha : Ústřední ústav geologický, 1981. 52

  •      CHÁBERA, Stanislav. Příspěvek k poznání teras Vltavy a Malše v Českobudějovické pánvi. In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: Přírodní vědy.  České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1965, roč. 5. ISSN 0139-8172.

    [s. 3—19.]