ZAVŘÍT MENU

půdy

Povrchový pokryv na geologických útvarech vzniklý půdotvornými procesy.

Na nivních hlínách údolní terasy Vltavy a Malše v Českých Budějovicích se vytvořily nivní, až glejové nivní půdy, v polohách s vysokou hladinou podzemní vody pak glejové půdy. Na písčitých štěrcích nízké terasy a vyšších říčních teras se vytvořily kyselé hnědé půdy lehkého zrnitostního složení s obsahem křemenných valounů. Pro málo zpevněné sedimenty klikovského souvrství jsou typické hnědé oglejené půdy pseudogleje.