ZAVŘÍT MENU

Jirsíkovo gymnázium

První české gymnázium, založené v Českých Budějovicích biskupem J. V. Jirsíkem v roce 1868.

C. k. české vyšší gymnasium (1871)  |  České státní gymnasium v Českých Budějovicích s pobočkami reálně gymnasijními (1918)  |  České státní gymnasium Jirsíkovo v Českých Budějovicích (1926)  |  Gymnasium v Budějovicích (1939)  |  Jirsíkovo gymnasium v Českých Budějovicích (1945)  |  Gymnasium v Českých Budějovicích (1951)  |  Střední všeobecně vzdělávací škola (1960)  |  Gymnasium J. V. Jirsíka (1969)  |  Gymnasium Karla Šatala (1971)  |  Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka (1990)

Počátky Jirsíkova gymnázia jsou spjaty se vznikem biskupského studentského semináře pro chudé chlapce v Českých Budějovicích. Seminář založil J. V. Jirsík 1853 ve snaze odstranit nedostatek kněžstva v diecézi, neboť většina seminaristů měla být po ukončení gymnaziálních studií připravována na kněžskou dráhu. Díky působení semináře stoupl počet českých studentů budějovického gymnázia; již 1857 bylo z celkového počtu 401 gymnazistů 215 Čechů.

V letech 1862—1867 byly při prvních čtyřech třídách budějovického gymnázia s německým vyučovacím jazykem ustaveny i jejich české paralelky (pobočky), v nichž studovalo celkem 182 žáků. Usnesení vlády o převedení těchto českých poboček do Třeboně (1867) spolu s nezájmem budějovického zastupitelstva o jejich osud vedly J. V. Jirsíka k rozhodnutí založit nestátní české gymnázium v Českých Budějovicích. Dne 22. 4. 1868 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě budovy českého biskupského gymnázia na Pražském předměstí ve Skuherského ulici, kde se nacházel původní seminární dům. Při něm byl současně vybudován i seminární kostel svatého Václava. Již 3. 10. 1868 bylo nové gymnázium slavnostně otevřeno. Výuku v prvních pěti třídách ještě neúplného gymnázia zahájilo 268 žáků. V červnu 1869 získalo Jirsíkovo gymnázium právo veřejnosti a 1. 10. 1871 přešlo do péče státu. Ve školním roce 1871—1872 byla otevřena poslední 8. třída úplného vyššího gymnázia.

Ke zvýšení počtu žáků Jirsíkova gymnázia přispíval též Spolek ku podporování chudých studujících, ustavený 1872. Ani pronájem šesti tříd v tzv. Englovně na Pražské třídě (od 1883) dlouhodobě neřešil nedostatek učeben pro neustále se zvyšující počet studentů gymnázia (ve školním roce 1885—1886 zde studovalo 599 žáků), a proto se Jirsíkovo gymnázium přestěhovalo do nově postavené gymnaziální budovy na rohu ulice Fráni ŠrámkaJírovcovy ulice, otevřené v říjnu 1903. Od školního roku 1911—1912 začaly na Jirsíkově gymnáziu studovat i dívky (privatistky), ale až ve školním roce 1918—1919 byla do 1. třídy Jirsíkova gymnázia přijata první řádná studentka. V letech 1913—1918 byla výuka postupně rozšířena i o 6 reálně gymnazijních tříd. V letech 1918—1938 si škola zachovala charakter klasického gymnázia s reálnými pobočkami, zčásti se však proměnila struktura učebních osnov. Počet studentů postupně rostl, výrazněji se zvyšovalo zastoupení dívek: ve školním roce 1938—1939 zde studovalo 689 chlapců a 303 dívek.

Další vývoj školy negativně ovlivnila nacistická okupace a zejm. komunistické reformy v 50. – 80. letech 20. století. Během této doby Jirsíkovo gymnázium několikrát změnilo nejen své působiště a název, ale i vnitřní strukturu, obsah a charakter výuky. Po sloučení s reálným gymnáziem 1951 se přestěhovalo do České ulice. Po zrušení gymnázia 1953 byly z jeho tříd nově zřízeny tři jedenáctileté střední školyNové ulici, v Dukelské ulici a v České ulici; poslední z nich se dále 1958—1960 přeměnila ve dvanáctiletou střední školu. Z výběrových tříd těchto tří škol vznikla 1960 Střední všeobecně vzdělávací škola. Jejím sídlem se stala původní budova Jirsíkova gymnázia na rohu ulic Fráni Šrámka a Jírovcovy, kde 1951—1960 působilo nově vzniklé Pedagogické gymnázium Zdeňka Nejedlého. V letech 1969—1971 došlo k nové reorganizaci, která znamenala obnovení Jirsíkova gymnázia jako čtyřleté střední školy. Zároveň zde byly otevřeny dvě třídy experimentálního osmiletého studia, které byly po dvou letech zrušeny.

K další změně došlo po roce 1989. Škola přijala stávající jméno, rozšířila svůj studijní program i zaměření; ve školním roce 2012/2013 na škole studovalo v 17 třídách přibližně 500 studentů ve čtyřletém a osmiletém cyklu s přírodovědným i humanitním zaměřením. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

školství 

AUTOR:
doc. PhDr. Miroslav Novotný CSc.

LITERATURA:
  •      MACHÁČEK, Jan. Paměti c. k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště. V Českých Budějovicích: Tiskem a nákladem J. Přibyla, 1903. 142 s., [2] s. obr. příl.

  •      Sto dvacet pět let prvního českého gymnázia - gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. České Budějovice: Společnost J.V.Jirsíka, 1993. 150 s.

  •      DOHNAL Jaroslav, ed. Sto let prvního českého gymnasia a střední všeobecně vzdělávací školy v Českých Budějovicích. České Budějovice: Přípravný výbor oslav 100. výročí založení, 1968. 126 s.

  •      Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích: 1868 - 1928. V Českých Budějovicích: Výbor pro oslavu šedesátiletého trvání ústavu, 1928. 314 s.

  •      KLIMEŠOVÁ, Petra. Gymnasium J. V. Jirsíka v letech 1868—1918České Budějovice, 2011. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav.

  •      Státní okresní archiv České Budějovice, fond Jirsíkovo státní gymnázium České Budějovice, kniha 6, Školní kronika 1869—1938.